NIEUWE RESIDENTIE(S)
Ons kantoor werd aangesteld als syndicus voor de vereniging van mede-eigenaars residentie ALINE (Kortrijksepoortstraat) te GENT en VERBLIJFPARK KOUTER PRIVE te OVERMERE.

Dank voor het vertrouwen!
 

 

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS | 03 maart 2021

Mogelijkheid tot uitstel Algemene Vergaderingen en versoepelde schriftelijke besluitvorming verlengd tot 30 juni
Gezien het vooralsnog niet mogelijk is om fysieke Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen te organiseren worden de eerder genomen maatregelen in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden verlengd tot 30 juni van dit jaar. De Ministerraad heeft vorige vrijdag 26 februari het KB daaromtrent goedgekeurd. Dit zal eerstdaags in het Staatsblad worden gepubliceerd.
 
De coronawet van 20 december 2020 voorzag een mogelijkheid tot uitstel van AV’en tot 9 maart 2021 (art. 54 en 56). Het gaat hier om een mogelijkheid voor syndici om AV’en (die normaal moeten plaatsvinden tot 9 maart as.) uit te stellen naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen. Echter, de coronamaatregelen werden recent verlengd, waardoor een verlenging van deze uitstelmogelijkheid zich opdrong (nu dus tot 30 juni 2021). 
 
Ook tot zeker 30 juni zal de versoepelde schriftelijke besluitvorming (art. 55) gelden, waarmee schriftelijke AV’en met de gewone deelnamevereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen moeten beschikken.  
 
Bron: BIV (Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars) dd. 03.03.2021

 

 

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS | 20 december 2020

Het Federaal Parlement nam op 18 december jl. het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aan. Daarin worden oplossingen aangereikt in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Fysieke Algemene Vergaderingen zijn immers nog steeds verboden.

De Wet (coronawet) werd op 24 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en zijn de volgende:

1. 
AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 9 maart 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars.

2. 
Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 9 maart 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen.

3. 
Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

Inwerkingtreding:
Voornoemde punten 1 en 2 trad ‘retroactief’ in werking treden per 1 oktober 2020. Ze blijven gelden tot 9 maart 2021. Let wel: deze datum (9 maart 2021) kan bij KB later nog worden aangepast (verlengd), indien zou blijken dat de maatregelen met het oog op de strijd tegen de COVID-19-pandemie dit zouden vereisen.
Punt 3 trad in werking op 24 december 2020.

Bron: BIV (Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars) dd. 06.01.2021

 

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS | 30 november 2020 

Afgelopen vrijdag 27 november kwam het Overlegcomité opnieuw samen om te beslissen over een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Het ministerieel besluit van 28 november jl. verscheen gisteren in het Staatsblad. Er werd beslist dat niet-essentiële winkels, waartoe vastgoedkantoren behoren, vanaf morgen 1 december terug mogen heropenen, zij het onder strikte voorwaarden. 

De syndici ressorteren onder de essentiële dienstverleners. Voor hen brengen de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag geen wijzigingen mee, maar het spreekt voor zich dat ook zij de bovenvermelde bepalingen moeten naleven. De organisatie van fysieke A.V'en in mede-eigendommen blijft tot nader order verboden.

Bron: BIV (Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars) dd. 30.11.2020