WET OP DE PRIVACY
 
VERSTRAETEN-VASTGOED BVBA respecteert de wet op de privacy (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij wet van 11 december 1995) (Belgisch Staatsblad 18 maart 1993 en 3 februari 1999)
 
Overeenkomstig die wet kunnen alle verstrekte gegevens in de contactformulieren en alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de dienstverlening op eender welke wijze verzameld worden, geregistreerd worden in onze databases. 
 
De persoonlijke inlichtingen die u ons verschaft in het contactformulier worden alleen gebruikt in het kader van onze vastgoedactiviteiten en in het kader van uw eigen verzoek tot een welomschreven informatie- uitwisseling.
 
VERSTRAETEN-VASTGOED BVBA (en/of haar medewerkers) zullen uw gegevens nooit verkopen of ter beschikking stellen aan derden behalve indien u hiermee uitdrukkelijk zou instemmen.