PRIVAAT BEHEER incl. verhuring GEEN OVERBODIG LUXE

Problemen, problemen, problemen …
 
Het verhuren van een onroerend goed brengt jammer genoeg meestal heel wat narigheid mee. Door het tijdig en selectief (!) zoeken naar nieuwe huurders kunnen alvast leegstand en een hoop problemen vermeden worden.

UW BELEGGING IN VASTGOED MOET RENDEREN

Als rentmeester innen wij voor u de huur en alle andere verschuldigde bedragen (o.a afrekeningen inzake algemene onderhouds- en verbruikskosten).
 
Maandelijks ontvangt U samen met de betaling van de ontvangen huurgelden een gedetailleerd overzicht per pand. Eventuele moeilijkheden met slechte betalers worden door ons op de gepaste manier behandeld. Het vertegenwoordigen van de eigenaar bij de overheden (o.a verzoeningprocedure vredegerecht bij niet tijdig betalen van huurgelden) behoort eveneens tot de dienstverlening.

Automatische indexatie van de huurprijs.
Wij zorgen ervoor dat de huurder schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de huurprijsverhoging/indexatie,  een lastige aangelegenheid waar u zich voortaan geen zorgen meer over hoeft te maken!
 
Alle wijzigingen op gebied van huurprijs en huurwetgeving worden op de voet gevolgd.
 
Geen materiële zorgen meer!
Kleine defecten worden zo snel mogelijk hersteld. Voor grotere herstellingswerken wordt de eigenaar vooraf steeds geraadpleegd. Herstellingen worden met de nodige facturen gestaafd.
 
Het is van kapitaal belang dat enerzijds de investeringswaarde van het pand voor de toekomst gevrijwaard wordt en anderzijds een optimaal huurrendement (direct rendement) verkregen wordt.

Het is ook belangrijk dat de relatie tussen huurder en verhuurder optimaal blijft.

TAKEN VAN DE RENTMEESTER


Administratief beheer
 
Samenstellen basisdocumentatie per pand
Verhuring van het pand bewerkstelligen
Opstellen passende huurovereenkomst conform de wettelijke bepalingen
Voorzien in de nodige waarborgen
Opmaken omstandige plaatsbeschrijving
Afleveren van attesten (incl. energieprestatiecertificaat EPC)
Vertegenwoordigen v/d eigenaar tov. van derden
Waken over de correcte uitvoering van de huurovereenkomst
In rechte optreden voor de eigenaar
Toezicht op wettelijk voorziene verzekeringen en andere reglementeringen
Voeren alle briefwisseling
Verzenden (aangetekende) aanmaningsbrieven in geval van wanbetaling
Verlenen van technisch en juridisch advies
Registratie huurovereenkomst incl. plaatsbeschrijving

Financieel beheer
 
Openen rentmeesterschapsrekening
Tijdig innen en doorstorten van de huurgelden
Jaarlijkse huurindexatie
Toepassen huuraanpassingen
Betalen en afrekenen contractuele verplichtingen
Lasten en kosten afrekenen met eigenaar/huurder incl. algemene uitbatings- en verbruikskosten
Adviseren inzake rendement

Technisch beheer
 
Controle staat en onderhoud gebouw
Regelen van passende leveringen en werken
Voorzien in rechtmatig wooncomfort
Technisch advies inzake onderhoud en renovatie van het pand